การคัดเลือกและตัดสิน“Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย  อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2” 60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) แบ่งออกเป็น 4 รอบ คือ

การคัดเลือก กระบวนการดำเนินงาน ระยะเวลา

การคัดเลือก
รอบที่ 1

- ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครได้ที่

    • โทรสาร (Fax) 0-2257-4332
    • E-mail : readthailand@tkpark.or.th
    • ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
      “สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

- หรือลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.readthailand.com

ภายในวันที่
12 มิถุนายน 2558

- สถานศึกษาที่ส่งใบสมัคร หรือลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บเรียบร้อยแล้วต้องส่งโครงร่างนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม โดยจัดส่งมาที่
ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
 “สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเอกสารการส่งโครงร่างนวัตกรรมได้ที่ www.readthailand.com

ภายในวันที่
12 มิถุนายน 2558

- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.readthailand.com และทางเฟชบุ๊ค readthailand

ภายในวันที่
22 มิถุนายน 2558

- สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาตามโครงการนวัตกรรมที่นำเสนอทันที

 

การคัดเลือก
รอบที่ 2

- สถานศึกษาส่งรายงานโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาแล้ว โดยจัดส่งมาที่
ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
 “สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดการส่งรายงานโครงการที่พัฒนาแล้ว www.readthailand.com

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2558

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกนวัตกรรมของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงร่างตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เหลือนวัตกรรม 120 ชิ้น

 

- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.readthailand.com เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) www.obec.go.th และทางเฟชบุ๊ค readthailand

ภายในวันที่
16 ตุลาคม 2558

การคัดเลือก
รอบที่ 3

- สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาโครงการต่อเนื่องสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

 

- สถานศึกษาส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการครั้งสุดท้าย

ภายในวันที่
1 ธันวาคม 2558

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงร่างตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เหลือนวัตกรรม 60 ชิ้น

 

- ประกาศรายชื่อ "60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน"  สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2558

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการครั้งสุดท้ายของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามโครงร่างตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เหลือนวัตกรรม 30 ชิ้น

 

- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.readthailand.com เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) www.obec.go.th และทางเฟชบุ๊ค readthailand

ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2558

รอบที่ 4
การตัดสิน
ชิงชนะเลิศ

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพจริง

ภายในเดือน
มกราคม 2559

- สถานศึกษานำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559

-  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดนิทรรศการ "60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน" สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ภายในเดือน
มีนาคม 2559

Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน