โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
101 เทพนารี แพร่ สช. มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
102 เทพพิทักษ์วิทยา แพร่ สช. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
103 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) สมุทรปราการ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
104 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เพชรบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
105 เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ยะลา เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
106 เทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
107 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) พะเยา เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
108 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส สุพรรณบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
109 เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) พิษณุโลก เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
110 เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) นครพนม เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
111 เทศบาล 4 สันป่าก่อ เชียงราย เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
112 เทศบาล 5 เด่นห้า เชียงราย เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
113 เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตรัง เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
114 เทศบาล ๑ ศรีเกิด เชียงราย เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
115 เทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) กาญจนบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
116 เทศบาล ๓ ท่าแดง กระบี่ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
117 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) ยะลา เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
118 เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) นครพนม เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
119 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ยะลา เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
120 เทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส เพชรบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน