โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
541 วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
542 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย สพม. เชียงราย เขต 36 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
543 ศรีทักษิณ นราธิวาส สช. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
544 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน อื่นๆ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา ๑ (วัดลัฏฐิวนาราม) ภูเก็ต เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
546 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด สพม. ตราด เขต 17 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
547 สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี สช. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
548 สตรียะลา ยะลา สพม. ยะลา เขต 15 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
549 สถานีพรมแดน กรุงเทพมหานคร กทม. ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
550 สมาคมไทยผลิตยา 2 สงขลา สพป. สงขลา เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
551 สวนหม่อน นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
552 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม สพม. นครพนม เขต 22 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
553 สองคอนวิทยาคม สระบุรี สพม. สระบุรี เขต 4 มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
554 สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ เขต 34 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
555 สะอาดไชยศรี กาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
556 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
557 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร สช. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
558 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
559 สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี สช. มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
560 สามอิน กรุงเทพมหานคร กทม. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน