1. รายละเอียดสถานศึกษา
 
โรงเรียน : กรุณากรอกข้อมูล
* ให้ใส่ชื่อเต็มของโรงเรียนไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน" นำหน้า เช่น "สามเสนวิทยาลัย"
ที่อยู่ : กรุณากรอกข้อมูล
จังหวัด : กรุณาเลือกจังหวัด รหัสไปรษณีย์ : กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้อง
โทรศัพท์ : กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้องรูปแบบไม่ถูกต้อง โทรสาร : กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้องรูปแบบไม่ถูกต้อง
เว็บไซต์ : กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้อง
* ให้ใส่ http:// นำหน้าเว็บไซต์ ตัวอย่าง http://www.google.com
อีเมล์ : กรุณากรอกข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้อง
   
สังกัด :
เขต
ระบุ
กรุณาเลือกสังกัดโรงเรียนของท่าน

2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
* หากไม่มีจำนวนในข้อใดให้ระบุเป็น 0
2.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน คน กรุณากรอกข้อมูลระบุเป็นตัวเลข(ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน คน กรุณากรอกข้อมูลระบุเป็นตัวเลข(ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
2.2 จำนวนครูทั้งหมด คน กรุณากรอกข้อมูลระบุเป็นตัวเลข
2.3 ครูที่ดูแลห้องสมุดหรือรับผิดชอบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คน กรุณากรอกข้อมูลระบุเป็นตัวเลข
2.4 อัตราส่วนจำนวนหนังสือต่อนักเรียน จำนวน เล่มต่อนักเรียน 1 คน กรุณากรอกข้อมูลระบุเป็นตัวเลข
2.5 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.6 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน กรุณากรอกข้อมูล

3.การเสนอผลงาน (สามารถเลือกได้ในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น)
ระดับประถมศึกษา


ระดับมัธยมศึกษา


กรุณาเลือกระดับการนำเสนอผลงาน

4. ผู้ประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประสานงานคนที่ 1
* ชื่อ: * นามสกุล: *
ตำแหน่ง: * เบอร์มือถือ: *รูปแบบไม่ถูกต้อง email: *รูปแบบไม่ถูกต้อง
ผู้ประสานงานคนที่ 2
* ชื่อ: * นามสกุล: *
ตำแหน่ง: * เบอร์มือถือ: *รูปแบบไม่ถูกต้อง email: *รูปแบบไม่ถูกต้อง