1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาทุกสังกัด
 2. เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
 3. สำหรับสถานศึกษาขยายโอกาสให้เลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เพียง ระดับเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากช่วงชั้นที่จัดกิจกรรมเป็นหลัก

1. ประกาศรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแต่ละระดับจะแบ่งการคัดเลือกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6) แบ่งขนาดของสถานศึกษา ดังนี้

 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก             มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
 2. สถานศึกษาขนาดกลาง           มีนักเรียนตั้งแต่ 121 ถึง 300 คน
 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่            มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป

ระดับมัธยมศึกษา (เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6) แบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้

 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก             มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน
 2. สถานศึกษาขนาดกลาง           มีนักเรียนตั้งแต่ 501 ถึง 1,500 คน
 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่            มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป

2. การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ และไปรษณีย์

3. สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องส่งโครงร่างนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามโครงร่างนวัตกรรมที่นำเสนอครอบคลุมในภาคเรียนที่ 1 และ 2 พร้อมส่งผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกวด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

5. ระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งโครงร่างนวัตกรรม ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558

 

 1. หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. หนังสือส่งเสริมการอ่านทั่วไป
 3. หนังสือส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร

 

เกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสู่การปฏิบัติ
 3. การบูรณาการด้านบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 4. ผลของการใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน

 1. ผู้ส่งนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยินยอมให้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้เผยแพร่ทางรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และให้ประชาชนทั่วไป องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยลิขสิทธิ์ผลงานยังคงเป็นของผู้ส่ง
 2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดของคำประกาศการตัดสิน
 3. ผู้ส่งนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรับทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
 4. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. รายงานต่างๆ ต้องมีลายเซ็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารสถานศึกษาเสมอ
 6. สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย  อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน