ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ประจักษ์แจ้งในบทกลอนซึ่งพระองค์ทรงนิพนธ์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์

ข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย  อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 - 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ “โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา” เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ  จัดทำโครงการ“Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด 

 

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
  2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  3. เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์

 

  1. โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด  ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด

 

จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,932 โรงเรียน ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 37 โรงเรียน เพื่อติดตามลงพื้นที่ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ระดับเขตตรวจราชการ

สำนัก
เขตตรวจ

จังหวัด(เจ้าภาพ)

ระดับเขตตรวจราชการ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

1

เชียงใหม่*

บ้านหนองนาว สพป.ลำปาง เขต 3

แม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1

เรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

2

พิษณุโลก*

บ้านถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์1

วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก1

อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์1

3

ลพบุรี*

วัดท่าแค สพป.ลพบุรี1

บ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี 1

บรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี1

4

นนทบุรี*

วัดราษฎร์บำรุง สพป.อยุธยา2

วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี 2

ปัณณวิชญ์ สพป.อยุธยา2

5

ชลบุรี*

ไผ่แถวอนุสรณ์ ปราจีนบุรี

บ้านดอนสูง ตราด

บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2550) ชลบุรี 2

6

กาญจนบุรี*

วัดหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี3

วัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี3

ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี2

7

ขอนแก่น*

หนองกุงสมเด็จ สพป.กาฬสินธ์ เขต 3

ร่มเกล้า ๒ สพป.อุดรธานี เขต 3

ชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5

8

นครราชสีมา*

วัดหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา1

บ้านหนองม่วงหวาน สพป.นครราชสีมา2

จัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ3

9

อุบลราชธานี*

ประชารัฐวิทยา สพป.อำนาจเจริญ

บ้านโนนทับช้าง สพป.สกลนคร3

อุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี1

10

ภูเก็ต*

วัดปากปรน สพป.ตรัง1

บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต

อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

11

นครศรีธรรมราช*

โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.พัทลุง เขต2

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 2

12

สงขลา*

วัดหินเกลี้ยง สพป.สงขลา2

ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป.สงขลา1

บ้านตะบิงติงงี สพป.ยะลา2

13

กรุงเทพมหานคร*

-

-

พระตำหนักสวนกุหลาบ

และรอบตัดสินผลงานในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557  Read Thailand ได้โรงเรียนผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละขนาด ดังนี้

ระดับประเทศ

 

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวัดท่าแค จ.ลพบุรี

โรงเรียนบ้านดอนสูง จ.ตราด

โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง จ. สงขลา

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ จ.สงขลา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย

โรงเรียนวัดหนองตาแก้ว จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนร่มเกล้า2 จ.อุดรธานี

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

-

-

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จ.ยะลา

 

ประมวลภาพวันตัดสินระดับประเทศ Read Thailand ครั้งที่ 1

Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน