สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กและเยาวชน ที่จะได้เรียนรู้จากการผสมผสาน เชื่อมโยงกันระหว่างหนังสือ กิจกรรมและสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อจูงใจให้เด็กและเยาวชนมีความเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง และค้นหาตัวตนตามความถนัดซึ่งในการดำเนินงานของ สอร.จะไม่ซ้ำซ้อนกับการให้การศึกษาของส่วนราชการ แต่จะเป็นการเพิ่มคุณค่า (Value Added) และเสริมความแข็งแกร่ง (Strengthening) ในส่วนที่การศึกษาในระบบยังไม่สามารถดำเนินการได้

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีแนวทางหลักในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่ง สบร. ได้กำหนดยุทธศาสต์ในการพัฒนา 4 ด้าน คือ พัฒนาแหล่งบริการความรู้กระตุ้นความคิดและการสร้างสรรค์ของประชาชน การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ การสร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่าย การขยายผลและพัฒนาระบบบริหารองค์กร  สอร. จึงได้กำหนดกลยุทธ์  4 กลยุทธ์ คือ การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาและขยายผลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่เน้นปลูกฝังการรักการอ่านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด การเรียนรู้และการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558   ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้จัดทำโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของทุกสังกัดโดยมีสถานศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนถึง 3,932 สถานศึกษา และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยเชิญชวนให้สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมส่งนวัตกรรมที่เป็นแนวทาง วิธีการ รูปแบบ ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนต่อไปรวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและครูที่เห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการปูพื้นฐานความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

 

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการอ่าน ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเผยแพร่รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) อย่างกว้างขวาง
 4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญของการอ่านโดยบูรณา-การส่งเสริมการอ่านกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. สถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุกสังกัด
 2. สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ทุกสังกัด
 3. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกสังกัด

 

สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแต่ละขนาดที่พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จะได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ
  • จำนวน 6 รางวัล ตามขนาดของสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • จำนวน 6 รางวัล ตามขนาดของสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • จำนวน 6 รางวัล ตามขนาดของสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 4. เกียรติบัตร "60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน" สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
 5. เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “Read Thailand: อ่านเถิด…เด็กไทย  อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2” 60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

 

Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน