ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand
โทรศัพท์ 081-3798920
email : readthailand@tkpark.or.th
ไปรษณีย์ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
facebook : https://www.facebook.com/pages/Read-Thailand/
 
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน